Diplomkurs Kognitivt Ledarskap

Välkommen till Lifecaps diplomkurs i Kognitivt ledarskap.


Detta är en diplomutbildning. Det innebär att vi skickar dig ett diplom när du fullföljt dina studier och svarat på frågeställningarna som ingår enligt instruktionerna i den här kursen.  Om du arbetar igenom kursen enligt instruktionerna och tar del av de kartläggningar som finns i materialet uppskattas kursen omfattar 10 veckors halvtidsstudier. Vi rekommenderar dig att inte arbeta fortare än så, då det är lättare att tillgodogöra sig materialet om man tillåter sig tid till reflektioner mellan avsnitten. Du har ett år på dig att ta del av materialet, vilket gör att du har gott om tid på dig att ta dig igenom kursen. 


Oavsett hur skickliga ledare vi är kan vi utveckla vårt eget ledarskap. Så länge vi reagerar på olika händelser, personer och/eller situationer i vår omgivning finns det anledning att se över det egna ledarskapet. Begreppet kompetens sägs innehålla parametrarna VILJA - KUNSKAP - FÖRMÅGA. Första steget är att VILJA.


Det krävs någon form av arbete för att ta till sig ny kunskap. Se bara på ett litet barn som vill lära sig gå: De misslyckas gång efter annan men tycks ändå oerhört beslutsamma och ger inte upp, oavsett hur många gånger de snubblar. På motsvarande sätt behöver du verkligen VILJA utvecklas och vara beredd att omvärdera dina ståndpunkter för att få till stånd en förändring.


Det handlar om att praktisera och att öva för att ledarskapet ska fungera naturligt för dig och för att få andra att vilja engagera sig och göra sitt bästa. Det börjar med att du själv har viljan och tålamodet att göra det bästa möjliga av ditt eget ledarskap: Det där du leder dig själv.


Den här internetbaserade kursen förmedlar kunskap i form av en mängd olika verktyg såsom exempelvis en rad olika kartläggningar och intervjuformulär. Kursen består av texter, ljudfiler, frågeställningar, kartläggningar, intervjuformulär korta filmavsnitt.


För att du verkligen ska utveckla din kompetens i ledarskap räcker det tyvärr inte med en stor verktygslåda. Det skulle kunna  liknas vid att det skulle räcka med att jag köper in ett flott set golfklubbor och ställer det i garderoben för att bli en bra golfare. Det räcker inte ens med att förstå i vilka situationer de olika klubborna ska användas. På motsvarande sätt räcker det inte med att veta i vilka situationer som olika teorier om mänskliga reaktioner är tillämpbara eller vilka ledarstilar som är mest effektiva. Det krävs övning och övning ger färdighet.


Det många av oss missar är att de bästa övningstillfällena finns rakt framför oss. Vi har alltid ansvar för att leda oss själva och beroende på hur skickliga vi är på att leda oss själva, får vi mer eller mindre lojala och fler eller färre följare.


Det första steget är att vi tar ANSVAR för vår egen situation. Vi behöver förstå varför vi valt de strategier vi använder och vilken grundsyn vi har på oss själva, vad vi innerst inne tror på, för att kunna förbättra vårt ledarskap. Ledarskap börjar med att vi förmår leda oss själva på ett framgångsrikt sätt.


Detta är en omfattande kurs som kan användas på fyra olika sätt.


1. Kursen kan används för diplomering i Kognitivt ledarskap. Du eller din arbetsgivare köper in kursen. Du tar till dig det som tilltalar dig via nätet och sköter själv utbildningen. Om du har för avsikt att använda den på detta sätt kommer vi inte att kommentera de svar du eventuellt väljer att avge under utbildningens gång. Vi på Lifecap kan tyvärr inte heller avsätta resurser för att agera bollplank åt dig under ditt arbete med kursmaterialet, då priset på kursen är anpassat efter att du genomför arbetet självständigt.


Om du efter påbörjade teoretiska studier finner att det skulle vara gynnsamt för dig att samarbeta med en coach eller terapeut medan du går den här kursen, är du välkommen att höra av dig till info@lifecap.se. Vi kommer då att ge förslag på coach/terapeut som kan fungera som en handledare i samband med att du använder dig av det här studiematerialet, och som du själv avtalar om tider och kostnader för dennes stöd med. 


2. Kursen kan användas som bas och kompletteras med enskild coaching eller gruppcoaching i samarbete med en Lifecap-utbildad eller annan coach eller terapeut. I detta fall köper du in kursen genom att beställa och betala för den här efter att ha gjort upp med din coach om hur ni ska lägga upp arbetet och vilka uppgifter du ska göra på hemmaplan mellan träffarna.


Ett vanligt upplägg är att coachen träffar dig, eller coachar dig via telefon/skype, ett antal gånger och att du emellan de samtalen själv genomför ett enskilt arbete genom att jobba igenom ett par avsnitt i kursmaterialet.  Om du har för avsikt att använda kursen på detta sätt kommer vi på Lifecap inte heller avsätta resurser för att agera bollplank åt dig, frågor av den karaktären får du ställa till din coach. Frågor som gäller kursen och är av teknisk karaktär besvaras av Lifecap.


3. Kursen utgör teoridelen i Lifecaps utbildning om kognitivt ledarskap. Om du vill gå den utbildningen kontaktar du Lifecap via e-post info@lifecap.se, alternativt via telefon 070-5209820 för att få mer information om när nästa kurstillfälle ges samt om kursupplägg.  Under telefonsamtalet får du information om vilka kostnader som är förknippade med att gå en komplett kurs i kognitivt ledarskap som inkluderar internatvistelse med processarbete, samt stöd vid instudering av teorin i form av sex timmars telefonkonsultationer. Ett kursavtal skickas ut från Lifecap och du köper kursen mot faktura, inte genom att lägga den i varukorgen här. Det är gynnsamt att ha genomfört den teoretiska delen av kursen innan du genomför processdelen. Processdelen genomförs på internat under fem dagar. Efter slutförd kurs erhåller du ett kursdiplom. 


4. Kursen utgör en del av teorin i Lifecaps utbildning till Diplomerad kognitiv coach. Om du vill gå utbildningen kontaktar du Lifecap via e-post info@lifecap.se, alternativt via telefon 070-5209820 för att få mer information om när nästa utbildning startas samt om upplägg.  Under telefonsamtalet får du information om vilka kostnader som är förknippade med att gå en komplett utbildning till Diplomerad Kognitiv Coach som inkluderar tre internatvistelser med processarbete. Det här materialet hör till Ledarskaps-blocket. Det ingår även ett block om Relationer och ett om Hälsa samt en tredagars dagtidsträff i Stockholm där Examinationen genomförs. Denna utbildning tar vi in till först efter det att kursdeltagaren fullföljt ett intagningsförfarande där en bedömning om lämplighet genomförs. En skriftlig intresseanmälan, fyra skriftliga kartläggningar och en intervju måste godkännas innan ett kursavtal skickas ut från Lifecap och kursdeltagaren får möjlighet att gå utbildningen. De som fullföljer utbildningen enligt utskickat kontrakt erhåller titeln Diplomerad Kognitiv Coach.

Kognitivt ledarskap


Inledning och upplägg
1. Starta där du står och ta ut kursen
2. Modell för att underlätta
3. Destination - Visionskartan
4. Om bara - om egot
5. Inventering
6. Din scen och statisterna
7. Världsbilden förändras
8. Din väg
9. Så länge något drar, finns något kvar
10. Ytterligare hjälpmedel
Tack, nu är du klar med del 1


Insikter om inre ledarskap
Inledning, världsbild och det inre ledarskapet
Ett ramverk för förståelsen
Värderingar, medvetna och undermedvetna
Viktiga begrepp
Hinder och potential
Existensiella frågor och stress
Kroppsideal och inre ledarskap
Kvinnligt/Manligt/Mänskligt
Kognitivt förhållningssätt
Förhållningssätt/Ekonomi
Bli medveten - praktisera.
Skapar du det liv du önskar?
Tack, nu är du klar med del 2.


Modeller/Teorier
Förändringens sju mästarsteg
Maslows Behovspyramid
KASAM - En Känsla Av ett SAmmanhang
Kompetens-triangeln
Den kognitiva triangeln
Feedbacktrappan / Processtrappan
Försvarsmekanismer
Dramatriangeln
Situationsanpassat ledarskap
FIRO - om gruppprocesser
JOHARI-fönster tydliggör kommunikation
Team Performance model


Kartläggningar
Spindieldiagram livssituation
Spindeldiagram arbetssituation
KASAM - Känslan Av ett SAmmanhang
Konfliktkartläggning - Thomas Kilman
Johari Fönster
Självskattning
Värderingskartläggning
Dramatriangeln
Personligt ledarskap
Hur fungerar vår arbetsplats
Stresstest
Hälsokorset

Bonusmaterial

Rekrytering
Skrifter om rekrytering och intervjuteknik
Utvecklingssamtal
En skrift om utvecklingssamtal
Avgångssamtal & Uppsägning
Missbruk/beroende på arbetsplatsen
Rehabiliterinsansvar
Råd från beroendeterapeuter
Alkohol & Drogpolicy
Förslag till policy
Kränkande särbehandling och trakasserier


Ledarskapshistoria
En kort tillbakablick 

Gillar du våra kurser? Dela dem gärna med dina vänner!

Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.